Azerbaycan Atasözleri ( ve Türkçe anlamları )

Azerbaycan Atasözleri sayfamızdasınız… bu sayfamızda birbirinden Güzel ve anlamlı Azerbaycan Atasözleri yer almaktadır. Anlamlı ve kısa Azeri Sözlerini arıyorsanız yazımız sizler için …
Sayfa İçeriği : Azerbaycan Atasözleri ve meseller, Azeri atasözleri komik, Azerbaycan Atasözleri ve Anlamları, Azerbaycan Sözleri Kısa, Azeri Atasözleri …

Azerbaycan Atasözleri ( ve Türkçe anlamları )

Azerice, Türk dilleri ailesine ait olan ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin resmi dilidir. Ayrıca İran’ın kuzeybatısında, Gürcistan’ın kuzeydoğusunda ve Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde de konuşulmaktadır.

Azerice, Türk dilleri arasında en büyük alt gruplardan biri olan Oğuz dilleri alt grubuna dahildir. Bu nedenle, Türkçe ile birçok ortak kelime ve dilbilgisi özelliği paylaşır. Bununla birlikte, Azerice, Türkçe’den bazı farklılıklara sahiptir.

Azerice, Latin alfabesi, Kiril alfabesi ve Arap alfabesi olmak üzere üç farklı alfabe ile yazılmaktadır. Günümüzde, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Latin alfabesi kullanılmaktadır.

Azerice, zengin bir edebiyat geleneğine sahiptir ve Azerbaycan’ın kültürel mirası ve milli kimliği için önemli bir rol oynamaktadır.

Azerbaycan Atasözleri ve Türkçe anlamları

Ovladına qan verən ana onun üçün göz yaşı axıtmaz. (Çocuğu için kan veren anne, onun için gözyaşı dökmez.)

Börk satan əllər də, sözünü qadir bilən əllər də, sözü deyilir. (Köklü sözü olan herkesin sözü dinlenir.)

Atın atlı oğlu, oğlanın da atası olmaz. (Atın atlısı olabilir ama oğlanın atası olamaz.)

Gəlincək yox, çırpınanın qisməti. (Sonsuza kadar beklemek yerine, kendi kaderimizi belirlemeliyiz.)

Qərəzli yerə daş düşməz. (Başarısızlığın olduğu yerde, insanlar olumlu sonuçlar beklememelidirler.)

İşi hamısından yaxşı bilən özüdür. (Bir işi en iyi bilen kişi, o işi yapan kişidir.)

Qonaq gəlincə, qarşılamaq lazımdır. (Misafir geldiğinde, onları iyi karşılamak gerekir.)

Arvadının ayağından düşən belə görərlər ki, camaat gəlsin. (İnsanların bazen başkalarının aleyhinde konuşmaları gereksizdir.)

İnsanın sevgisi ölçülür, sözləri deyil. (Bir kişinin sevgisi sözleriyle değil, eylemleriyle ölçülür.)

İnsanlar arasında kimin çoxluğu varsa, o doğru deyil. (Sırf bir fikir veya düşünce çok destek görüyor diye, o düşünce doğru olmayabilir.)

Aldığı mənfaəti sev, çəkdiyin azabı qəbul et. (İnsanların yaşadığı iyi şeyleri kabul etmek kadar, kötü şeyleri kabul etmek de önemlidir.)

Ümid və dua ilə qayğı keçmək, işlərlə məşğul olmağa bax. (Sadece umut etmek ve dua etmek yetmez, işlerle meşgul olmak gerekir.)

Özüm səhv edəndə, başqası üzərində əsərəm. (Hatalarımızı kabul ederken, başkalarına zarar vermeyi önlemek gerekir.)

Kişi həmişə möhtəşəmdir, özü də hansı ki, qardaşını da o cür sayar. (Bir kişi her zaman kendisine önem verir ve kardeşini de öyle sayar.)

İş başlamadan nəticəyə inanmaq mənasızdır. (Bir işin sonucunu görmek için, işi bitirmek gerekir.)

Boş gedenin köpüyü olmaz. (Boş lafların hiçbir değeri yoktur.)

Mənə yoldaşın kimdir, dərdimlə bağlıdır. (Arkadaşım kimdir, sıkıntılarıma bağlıdır.)

Camaatın birincisi, özünün sonuncusu ol. (Toplumun lideri olmak için önce kendine liderlik yapmalısın.)

İnsanın sözü dəmir kimi, özü zümrüd kimi olmalıdır. (İnsanın sözü sağlam olmalıdır, kendisi de değerli olmalıdır.)

Hər şeyin bir qiyməti var. (Her şeyin bir bedeli vardır.)

Allahdan başqa heç kimin qabağında eymək daşı olmasın. (Kimse Allah’ın önünde ekmek taşı olamaz.)

İnsan ən çox sevdiyin şeyi itirəndə qədər sevə bilər. (Bir şeyi kaybettiğinde onu ne kadar çok sevdiğini anlarsın.)

Kədər bütün insanların başına gələr. (Üzüntü herkesin başına gelebilir.)

Azərbaycanın çərşənbəliyində qış, yaz olar. (Azerbaycan’ın iklimi değişkendir.)

Bir nəfərin əziyyəti, bütün camaatın nifrətini cəlb edə bilər. (Bir kişinin acısı, tüm toplumun nefretini çekebilir.)

Özünə sədaqətli olan insan, bütün dünyaya sədaqətli olar. (Kendine dürüst olan insan, tüm dünyaya dürüst olur.)

Dostunun hamısına güvən, yaxşı düşünmə. (Herkesin dost olmadığına dikkat etmelisin.)

Ağacından düşməyən qoz, adamdan düşəndən dəli olar. (Kendiliğinden başarı elde etmek, başarıyı zor elde eden kişilerden daha değerli olabilir.)

Dar qapıdan başın çıxa bilərsə, dar yolları çox gözəl keçə bilərsən. (Zorlukların üstesinden gelebilirsen, başarı elde etmek daha kolaydır.)

Qanı ilə gələnə canı ilə gider. (Kötü davranışlar yapan insanlar sonunda kendileri zarar görürler.)

Qulaq asma, sən də bilərsən ki, heç kim sənə nəsihat verməyəcək. (Kendinizi bilinçli bir şekilde izole ettiğinizde, yardım almanız zorlaşabilir.)

Sözümə gülmə, sən də bilirsin ki, sözümə gülməyən olmaz. (Kendine güvenin önemlidir, başkalarının sana gülmelerine izin verme.)

Tərbiyəli insan, hər şeyə qadirdir. (İyi bir eğitim alan insan, her şeye hakim olabilir.)

Atasız yaşamaq, axmaqlıqdır. (Köklerinden kopuk yaşamak, aptallıktır.)

Xoşunuza getməyən işləri də etmək lazımdır. (Hoşunuza gitmeyen işleri de yapmak zorundasınız.)

Vaxtı gələn pəncərə açılır. (Zamanı geldiğinde her şey ortaya çıkar.)

Niyə dünən ağlamasan, sabah da gülməyəcəksən? (Dün ağlamazsan, yarın da gülemezsin.)

Tövsiyəyə qulaq asmaq, hökumətə hörmək olar. (İyi bir tavsiyeyi dinlemek, hükümete uymak gibidir.)

Hər şeyin yaxşısı Allahın yolunda olanla başa gəlir. (Her şeyin en iyisi Allah’ın yolunda olanlarla elde edilir.)

Bir ağacı qırmaq üçün onu bir balta ilə yüz dəfə vurmalısan. (Bir şeyi yapmak için sabırlı olmak gerekir.)

Elə suya düşən daş da, gedişatına görə yuvarlanar. (İnsanın davranışları sonucunda sonuçları da buna göre oluşur.)

Qızı var əri var, kölgələri barışıq. (Bir ailenin uyumu önemlidir.)

Bir adama qəribə, bir adama xeyirli, bir adama pis. (Herkesin birisi için yabancı, birisi için iyi, birisi için kötü olduğu söylenir.)

İncəsənətli adam, dərdini xalqına şikayət etmir. (Kültürlü insan sıkıntılarını başkalarına şikayet etmez.)

Ölüm qorxusu çəkməyən adamın, hər şeydə qorxusu az olar. (Ölüm korkusu olmayan insanın diğer korkuları daha az olur.)

Qarşılıq gözləmədən xeyr etmək lazımdır. (Karşılık beklemeden iyilik yapmak gerekir.)

Zövq üçün olmayan yemək, şifalıdır. (Lezzetli olmayan yemekler genellikle sağlıklıdır.)

İnsanın dördüncü qulağı, dildir. (İnsanların duymak istemediği şeyleri bile dilin söylemesi gerektiği söylenir.)

Güvənin yarası, dərindədir. (Bir problemin kaynağı genellikle derinde yatar.)

Allah özünü sevənə gözəl qəsm edər. (Allah, kendisini sevenlere güzel bir kısmet verir.)

Biri cəngavər, biri bağban, hər biri öz işindən razıdır. (Herkes kendi işinden memnundur, mesleklerinin özgünlüğünden kaynaklanan farklılıklarına rağmen.)

Qaynaq suyu öz yolunu tapar. (Doğal süreçlerin kendiliğinden yolunu bulduğu söylenir.)

Nəhəng adam, təxminən çox şeyi bilən adamdır. (Deneyimli bir insan, genellikle birçok şeyi bilir.)

Kişinin təqdiri, qadının yaxşılığı ilə ölçülür. (Erkeğin değeri kadının iyiliğiyle ölçülür.)

Bütün ailə hamısının hamısı deyil. (Herkesin birbirine benzer olması beklenemez.)

Başa gəlməyən işin sonu, düzülməyən atın sonu kimi olur. (Bitirilemeyen işler hiçbir yere varmaz.)

Canı yanmayan, cahil olar. (Hata yapmayan insan, bir şey öğrenemez.)

Bir sıxıntı, iki dostu göstərir. (Zor durumda olan insan, gerçek dostlarını gösterir.)

Nə işləmək, nə öy düzəltmək, nə də insan düzəltmək, sabır dəyişmədən baş vermir. (İş yapmak, evi düzeltmek veya insanları düzeltmek sabır olmadan başarılı olmaz.)

Kişi, məğrur olacağı qədər, tək qalacaq. (Erkek, aşırı gururlu olursa, yalnız kalacak.)

Kişi sağlam olduğu qədər canavar, zəif olduğu qədər süs kimi gözükür. (Erkek güçlü olduğu kadar canavar gibi görünür, zayıf olduğu kadar süs gibi görünür.)

Qanun, şərəf, ədalət, mərdlik mənliyimizdir. (Kanun, şeref, adalet ve cesaret bizim kültürümüzdür.)

Həyat, elə bir yığım ki, içində nə varsa özün qoymağa ehtiyacı var. (Hayat bir yığın şeydir, içinde ne varsa kendinize koymalısınız.)

Qəsdən edilən məlumatlara qulaq asmamaq lazımdır. (Kasti olarak yanlış bilgilere kulak asmayın.)

Nəyinsə yaxşı olması üçün ona vaxt verilməlidir. (Bir şeyin iyi olması için zaman verilmelidir.)

Dostunu tanı, tərəfə qoy, sonra qardaş deyilər. (Gerçek dostu tanımadan, birine kardeş denemez.)

Azadlıq heç vaxt ucuz deyil. (Özgürlük her zaman ucuz değildir.)

Həyatda fəxr edə biləcəyin iki şey var: özün, vətəni. (Hayatta gurur duyabileceğiniz iki şey var: kendiniz ve ülkeniz.)

Yüksəlmək istəyən düşməyə hazır olmalıdır. (Başarılı olmak için risk almak gerekir.)

Boşuna çığırmayın, yaramaz itlər yolunu tapar. (Boş yere bağırmayın, boş işlere zaman kaybetmeyin.)

Aldanma kişi görünüşündən, itibarına əsas ver. (Bir insanın görünümüne bakarak hüküm vermek yanıltıcı olabilir.)

Arvadı yaxşı olanın, həyatı da yaxşı olar. (İyi bir eş, hayatınızın kalitesini yükseltebilir.)

Zərərə qərar vermədən öncə, faizə diqqət yetir. (Karar vermeden önce, detayları dikkatle inceleyin.)

Xəyal etmək bir şeydir, amma həyatı dəyişdirmək başqa şeydir. (Bir şeyi hayal etmek kolaydır, ama gerçekten hayatınızı değiştirmek daha zordur.)

Kimi yox, hansısa yox, hər birinə hörmət etməyin lüzumu var. (Herkesin saygı görmesi gerekiyor.)

Nə qədər öyünəsən, nə qədər ciddiləşsən, ömrünü qaytara bilməzsən. (Hayatın keyfini çıkarmak önemlidir.)

Sənin qəlbinin rahat olması, xalqının rahat olması deməkdir. (Kişinin kalbi rahat olduğunda, halkı da rahat olur.)

İşlərə başlamaq yarım uğur deməkdir. (Bir işe başlamak, başarıya giden yolda yarım bir adımdır.)

Kişinin özü də bir ağıldır, onu düzgün istifadə etmək lazımdır. (İnsanın aklını doğru kullanması önemlidir.)

Gəlincə sıçrayan, getdikdə salam salam düşər. (Geçici başarılar kalıcı değildir.)

Yaxşı söz cavanın dilindən çıxar, yaxşı iş qocaların əlinə düşər. (İyi sözler gençlerden, iyi işler yaşlılardan beklenir.)

İşlərin ağırdanlığı güzgülə çevrilir. (Bir şeyi yavaş yavaş yaparak başarıya ulaşılabilir.)

Birinin köməyi olma, sən də xeyrə gedəsin. (Birine yardım edin, belki de iyi bir şey olacak.)

Dostunun başı üstən qoyanın, öz başı kəsə bilər. (Bir arkadaşınızın başınızın üstüne koymak, kendi başınızı kesmenize neden olabilir.)

Qırmızı oğlaq, bəzəkli qoyun, qara at, küləkli dəyirmə, yeddi göyələk, bir bağ düzünə, çox böyük dəlalıq gətirəcək. (Bir işi ayrıntılı bir şekilde yapmak, büyük bir başarıya neden
olabilir.)

Bir kişi görəndən çox, gördüyünü gözəldir. (Bir şeyi görmek, gerçekten ne olduğundan daha iyi olabilir.)

Aləmi mənə bənd elədi, bəndi də mənə təbiət elədi. (Dünya beni şekillendirdi, ben de doğaya uyum sağladım.)

Düşüncələrin çiçəyi sözlərin, sözlərin meyvəsidir amalların. (Düşüncelerin çiçeği sözlerdir, sözlerin meyvesi ise eylemlerdir.)

İlinə görə darıyı, dostuna görə sarıyı ayır. (Yıllara göre değil, arkadaşlığa göre insanları değerlendirin.)

Yarına inanmayın, bugünü alın. (Yarın ne olacağına güvenmeyin, bugününüzü değerlendirin.)

Gözlə görülməyən işin qızıl başı var. (Gözle görülmeyen bir işin büyük bir ödülü olabilir.)

Söz kimi altın, susmaq kimi gümüşdür. (Sözler altın gibidir, susmak ise gümüş gibidir.)

Adamın adı da cismi kimi olmalıdır. (Bir insanın adı, onun karakterini yansıtmalıdır.)

Çadıra atlan atlı, hərçənd, köçərilən arvadın eti qalmaz. (Göçebe hayatı yaşayanlar, kadınların ağırlıklarını azaltmak için onların etlerini tüketirler.)

Yürüşdən yorulmaq, yolun sonunu bilməkdən yararlıdır. (Yürümek, bir yere varmak için bilinen yolun sonuna kadar yorulmak faydalıdır.)

Şər bəndə yaxınlaşmaz, qara bəndəyə qulaq asmaq olmaz. (Kötü niyetli insanlarla yakınlaşmamak ve kötü haberlere kulak asmamak önemlidir.)

Ata atasının tərkibindədir. (Bir insanın kimliği, kökleri ve ailesiyle bağlantılıdır.)

Bir başa çox deyil, bir dəfə adam ol. (Birçok şeyi yapmaya çalışmak yerine bir şeyi iyi yapmak önemlidir.)

Sözündən çıxanın üzünə çölü oxşar. (Sözünde durmayan insan, güvenilmezdir.)

Dözülmüş qaba təşdir qoyulmaz. (Bir şeyi tamir etmek, sorunu çözmek daha zordur.)

Dəvəni bağlayan daşın mənasını dəvə də bilər. (Bir durumun önemini anlamak için yaşamak gerekir.)

İnsan həmişə doğru seçimlər edə bilər. (Bir insan her zaman doğru kararlar alabilir.)

Hər bir insanın iki qulağı vardır, lakin iki dili yoxdur. (Bir insanın dinlemek için iki kulağı vardır, ama söylemek için yalnızca bir dili vardır.)

Təşkilatlı olmaq üçün, gecələrini qısa tut. (Organize olmak için erken yatmak önemlidir.)

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Linkler  :  Şehirler Arası Nakliyat - Beylikdüzü psikolog -  Psikolog randevu -  Furkan Danacı - Teknoloji Haberleri - Yaşam haberleri - Super clone watchGüvenilir takipçi satın alma - instagram takipçi satın al - tiktok takipçi satın alsmm panel -  instagram takipçi satın al - tanıtım yazısı - vp satın algüvenilir takipçi satın almahaber yazılımıSohbet odaları  - İstanbul masöz