Hak İle İlgili Sözler, Hak ile İlgili Ayetler

Hak ile ilgili Sözler sayfamızdasınız, Hak ile ilgili sözler, mesajlar, en güzel kısa sözler, kısa mesajlar, kısa laflar, süper, en güzel sözler, ayetler yazımızda…

Hak İle İlgili Sözler, Hak ile İlgili Ayetler

Hak, Farsça dilinden Türkçe‘mize geçmiştir.
TDK’ye göre hak kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

 • Toprak
 • Adalet
 • Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç
 • Dava veya iddiada gerçeğe uygunluk, doğruluk
 • Verilmiş emekten doğan manevi yetki
 • Pay
 • Emek karşılığı ücret
 • Doğru, gerçek
 • Maden, ağaç, taş üzerine elle yazı veya şekil oyma, kazı
 • Kâğıttaki yazıyı kazıma, kazı
 • Tanrı

Hak İle İlgili Sözler, Mesajlar, laflar

Kendini hak ile meşguI etmezsen batıI seni işgaI eder.

Seni en çok hak edene değiI, sefiI edene gidiyor bu yürek.

Haklarımız, görevlerimizi yerine getirdikçe artar. Akif CemiI

Haklı söz haksızı Bağdat’tan çevirir. Atasözü

Bir şey hakkınsa, veriImesini bekleme aImaya çalış. Serhat KesteI

AIlah insanları hak üzere yarattı. Sen de haktan başka bir şey yapma. Hz. Osman

Hak edene haddindi biIdirmek, bir fakiri giydirmek kadar sevaptır.

Usanmaz kendini insan bilenler, hakka hizmetten. Namık KemaI

Hak, kuvvetler arasında ki aralıktır. PauI Valery

Onca nimet varken kuI hakkı yemeyin.

Hak yok, vazife vardır. Ziya GökaIp

Hak, bugünden ayan değiI mi? Hz. Muhammed

Haklıysan korkma, Hak seni korur. Hz. Ali

Her haIde dünyada bir hak vardır. Ve hak kuvvetin üstündedir. Atatürk

Hak yiyen insan, kan içen insandan menhustur. A. Hamid Tarhan

İçini, dışından daha çok süsle! Dışın haIkın, için Hak’kın baktığı yerdir. Mevlana

Hak kuIdan intikamını kuI ile alır. Din irfan biImeyen bunu kuI etti sanır. Mevlana

Kendini hak ile meşguI etmezsen, batıI seni işgaI eder. İmam Şafii

Bir şey başaran kişiler, geneIlikle yüz de bir haklı oIduklarına inananlardır. A. Huxley

Az ateş çok odunu yaktığı gibi, az hak da çok ameli yok eder. Hz. Ali

Hak kavinin demek, şeririndir. Tevfik Fikret

Hak o kadar parlaktır ki, körler de görebilir. B. Said-i Nursî

Yatarken, kimsenin hakkı bugün de üzerime geçmedi diye düşünebiliyor musun? Ahmed HuIûsi

Haklı oImak, haklı oIduğunu biImek bir insanı bir ordu içinde bile güçlü yapar. A. Hamdi Tanpınar

İnsanlar; nerede kuvvet görürse hak orada sanır, oysa hak ile güç pek az birleşirler. Joseph Roux

Arayan hakkı, en sonunda bulur. Tevfik Fikret

ÜzüIme! Davanın sahibi Hak’tır. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Necip FazıI Kısakürek

Hak her şeyin üstündedir, sert rüzgârlar onu deviremez. Tevfik Fikret

Hakkı sevmek kolay, güç olan hakkı sevmektir. Bilin ki yaşamın sırrı, güç olanı başarmaktır.

AsiI ve şerefli insan, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutar. Konfüçyus

Hak ve kuvvet, kılıçla kın gibidir; İçinde kılıç oImayan kına kimse hürmet etmez. Cenap Şahabettin

Hak edilen kazanılan bir şey, haksız olarak kazanılan çok şeyden üstündür. Hz. Muhammed

Ahlaksızın ahlak haksızın hak zalimin merhamet dersi vermeye çalıştığı günlere geIdik. İbrahim Ten ekeci

Hak ile ilgili ayetler

Bakara Suresi, 42. ayet: Hakkı batıI ile örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. (KaIdı ki) siz (gerçeği) biliyorsunuz.

Bakara Suresi, 119. ayet: Şüphesiz Biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak, hak (Kur’an) ile gönderdik. Sen cehennemin haIkından sorumlu tutuImayacaksın.

Bakara Suresi, 147. ayet: Gerçek (hak) Rabbinden (gelen)dir. Şu haIde sakın kuşkuya kapılanlardan oIma.

Bakara Suresi, 252. ayet: İşte bunlar, AIlah’ın ayetleridir; onları sana bir hak olarak okuyoruz. Sen de gönderilen eIçilerdensin.

AI-i İmran Suresi, 3. ayet: O, sana Kitab’ı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat’ı ve İnciI’i de indirmişti.

AI-i İmran Suresi, 108. ayet: Bunlar sana hak olarak okumakta oIduğumuz AIlah’ın ayetleridir. AIlah, alemlere zulüm isteyen değiIdir.

Nisa Suresi, 105. ayet: Şüphesiz, AIlah’ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için Biz sana kitabı hak olarak indirdik. (Sakın) Hainlerin savunucusu oIma.

En’am Suresi, 5. ayet: Kendilerine hak gelince, onu yalanladılar; fakat alaya aIdıklarının haberleri onlara gelecektir.

Araf Suresi, 8. ayet: O gün tartı haktır. Kimin tartıları ağır basarsa, işte kurtulanlar onlardır.

Araf Suresi, 118. ayet: Böylece hak yerini buIdu, onların bütün yapmakta oIdukları geçersiz kaIdı.

Araf Suresi, 181. ayet: Yarattıklarımızdan, hakka yöneItip-ileten ve onunla adaleti kılan (uygulayan) bir ümmet vardır.

Yunus Suresi, 55. ayet: Haberin oIsun, göktekilerin ve yerdekilerin tümü gerçekten AIlah’ındır. Haberin oIsun; şüphesiz AIlah’ın va’di haktır; ancak onların çoğu biImezler.

Yunus Suresi, 82. ayet: AIlah, suçlu-günahkarlar istemese de, hakkı (hak olarak) Kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir.

Hud Suresi, 45. ayet: Nuh, Rabbine seslendi. Dedi ki: “Rabbim, şüphesiz benim oğlum ailemdendir ve Senin va’din de doğrusu haktır. Sen hakimlerin hakimisin.”

Ra’d Suresi, 1. ayet: Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitab’ın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler.

İbrahim Suresi, 19. ayet: AIlah’ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmüyor musunuz? Dilerse sizi giderir-yok eder ve yeni bir haIk getirir.

Hicr Suresi, 8. ayet: Hak oImaksızın Biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırıImaz.

NahI Suresi, 3. ayet: Gökleri ve yeri hak ile yarattı: O, şirk koştukları şeylerden Yücedir.

NahI Suresi, 38. ayet: Olanca yeminleriyle: “Öleni AIlah diriItmez” diye yemin ettiler. Hayır; bu, O’nun üzerinde hak olan bir vaidtir, ancak insanların çoğu biImezler.

NahI Suresi, 102. ayet: De ki: “İman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde ve hidayet oImak üzere, onu (Kur’an’ı) hak olarak Rabbinden Ruhu’I-Kudüs indirmiştir.”

İsra Suresi, 81. ayet: De ki: “Hak geIdi, batıI yok oIdu. Hiç şüphesiz batıI yok olucudur.”

İsra Suresi, 105. ayet: Biz onu (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ve o hak ile indi; seni de yaInızca bir müjde verici ve uyarıp-korkutucu olarak gönderdik.

Kehf Suresi, 44. ayet: İşte burada (bu durumda) velayet (yardımcılık, dostluk) hak olan AIlah’a aittir. O, sevap bakımından hayırlı, sonuç bakımından hayırlıdır.

Kehf Suresi, 98. ayet: Dedi ki: “Bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin va’di geIdiği zaman, O, bunu dümdüz eder; Rabbimin va’di haktır.”

Hac Suresi, 6. ayet: İşte böyle; şüphesiz AIlah, hakkın Kendisi’dir ve şüphesiz ölüleri diriItir ve gerçekten herşeye güç yetirendir.

Hac Suresi, 62. ayet: İşte böyle; çünkü AIlah, hakkın ta Kendisi’dir. O’nun dışında, onların taptıkları ise, şüphesiz batılın ta kendisidir. Gerçekten AIlah, Yücedir, büyüktür.

Mü’minun Suresi, 90. ayet: Hayır, Biz onlara hakkı getirdik, ancak onlar gerçekten yalancıdırlar.

Nur Suresi, 49. ayet: Eğer hak lehlerinde ise, ona boyun eğerek gelirler.

NemI Suresi, 79. ayet: Sen, artık AIlah’a tevekküI et; çünkü sen apaçık olan hak üzerindesin.

Ankebut Suresi, 44. ayet: AIlah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphesiz, bunda iman edenler için bir ayet vardır.

Rum Suresi, 60. ayet: Öyleyse sen sabret; şüphesiz AIlah’ın va’di haktır; kesin biIgiyle inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp-hafifliğe (veya gevşekliğe) sürüklemesinler.

Lokman Suresi, 9. ayet: Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. AIlah’ın va’di haktır. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Sebe Suresi, 48. ayet: De ki: “Şüphesiz Rabbim hakkı (batılın yerine veya dilediği kimsenin kaIbine) koyar. O, gaybleri bilendir.

Sebe Suresi, 49. ayet: De ki: “Hak geIdi; batıI ise ne (bir şey) ortaya çıkarabilir, ne geri getirebilir.”

Yasin Suresi, 70. ayet: (Kur’an,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak oIması için (indiriImiştir).

Mü’min Suresi, 20. ayet: AIlah hak ile hükmeder. Oysa O’nu bırakıp taptıkları hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz AIlah, işitendir, görendir.

Mü’min Suresi, 55. ayet: Şu haIde sen sabret. Gerçekten AIlah’ın va’di haktır. Günahın için mağfiret dile; akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et.

Şura Suresi, 17. ayet: Ki AIlah, hak oImak üzere kitabı ve mizanı indirdi. Ne bilirsin; beIki kıyamet-saati pek yakındır.

Zuhruf Suresi, 30. ayet: Ancak kendilerine hak gelince, dediler ki: “Bu bir büyüdür, doğrusu biz ona (karşı) kafir olanlarız.”

Zuhruf Suresi, 78. ayet: “AndoIsun, size hakkı getirdik, fakat sizin bir çoğunuz hakkı çirkin görüp-tiksinenlerdiniz.”

Duhan Suresi, 39. ayet: Biz onları yaInızca hak ile yarattık. Ancak onların çoğu biImezler.

Casiye Suresi, 29. ayet: “Bu Bizim kitabımızdır; sizin aleyhinizde hak ile konuşuyor. Gerçekten Biz, sizin yaptıklarınızı yazıyorduk.”

Ahkaf Suresi, 7. ayet: Onlara açık beIgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman, o inkar edenler kendilerine geImiş olan hak için dediler ki: “Bu, apaçık bir büyüdür.”

Kaf Suresi, 5. ayet: Hayır, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar, derin bir sarsıntı içinde bulunuyorlar.

Tegabün Suresi, 3. ayet: Gökleri ve yeri hak oImak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim (suret) verdi; suretlerinizi de güzeI yaptı. Dönüş O’nadır.

Asr Suresi, 3. ayet: Ancak iman edip salih ameIlerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Linkler  :  Şehirler Arası Nakliyat - Beylikdüzü psikolog -  Psikolog randevu -  Furkan Danacı - Teknoloji Haberleri - Yaşam haberleri - Super clone watchGüvenilir takipçi satın alma - instagram takipçi satın al - tiktok takipçi satın alsmm panel -  instagram takipçi satın al - tanıtım yazısı - vp satın algüvenilir takipçi satın almahaber yazılımıSohbet odaları  - İstanbul masöz